طراحی و چاپ هنری است که نه تنها جلب توجه مخاطبان را فراهم می‌کند بلکه هویت و شخصیت یک محصول یا خدمت را نمایان می‌سازد.